Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười một, 2014

Âm nhạc, cảm xúc và sự tưởng tượng

Biết mình đang làm gì và nên làm gì

Những thay đổi

Thuật toán xác định superpixel - SLIC ( Simple Linear Iterative Clustering)

Tách cắt cơ thể người tăng cường dựa trên các thành phần xuất hiện và giới hạn không gian

Cài đặt OpenCV trên Windows với Visual Studio 2013