Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ 2015

Lâu ngày gặp bạn, nhớ bài học cũ

Có bạn hỏi thăm, nói chuyện vài câu thì nổi hứng làm thơ