Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng một, 2015

Có bạn hỏi thăm, nói chuyện vài câu thì nổi hứng làm thơ