Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ 2016

Life is hard, but beautiful. And it is always like that.

Khi buồn...Hãy an ủi người khác